40-Jarig jubileum PvdA Almere, voor de Rooie Vrouwen ook een feestje?!

 

Op 10 november stelde de ledenvergadering de Kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vast. Op plaats 2 en 4 staan twee sterke vrouwen: Judith Wijnen en Leida Höhle. Daar ben ik blij mee. Helaas waren er niet genoeg goede vrouwelijke kandidaten om, naar goed PvdA-gebruik, een lijst te maken met om en om mannen en vrouwen.

De volgende dag bezocht ik het Rooie Vrouwen Festival in Utrecht. Ik ben blij dat het Rooie Vrouwen-bestuur besloten heeft om, na Rosa en VIP (Vrouwen in de PvdA), weer de oude en activistische naam Rooie Vrouwen te voeren. Het Festival had een stimulerend programma en enthousiaste deelnemers. De aanwezige vrouwen varieerden in leeftijd en politieke ervaring. De huidige vrouwelijke partijtop – partijvoorzitter, eerste en tweede (oud)kamerleden, europarlementariër, wethouders en raadsleden – leverde haar bijdrage aan de dag. Het was goed erbij te zijn.

Ik ging echter ook met een dubbel gevoel naar huis. Het lijkt erop dat verworvenheden uit de jaren 70, 80 opnieuw opgebouwd moeten worden: deelname aan en positionering van vrouwen in de politiek, scouting, scholing, coaching van vrouwelijke kandidaten, participatie van vrouwen in de besturen. In de jaren 90 dachten we als Rooie Vrouwen dat we het allemaal wel aardig geregeld hadden. Maar het blijkt dat dit soort zaken permanent onderhoud vergt. We leven in een tijd waarin we geconfronteerd worden met #metoo, met een opmerkelijke veroordeling voor een wild-plassende vrouw in Amsterdam (door de rechter verwezen naar de Krul!), met vrouwen die nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, met een teruglopend aantal vrouwen in de top van bedrijfsleven en met minder vrouwen in Tweede Kamer en Kabinet. De positie van vrouwen wordt nog altijd gekenmerkt door verschil in macht en de omgang met vrouwen kent machtsmisbruik. Ook de kinderopvang is nog steeds geen basisvoorziening, waardoor ouders te kampen hebben met het jojobeleid van de overheid en hoge kosten. Kortom de emancipatie is níet voltooid en feminisme blíjft nodig. De PvdA doet het relatief goed, maar ook in Almere hadden we als partij eerder moeten beginnen vrouwen te vragen voor en voor te bereiden op een kandidaatstelling. Wellicht moeten we ook weer pleiten voor een vaste plek voor een Rooie Vrouw in de verschillende bestuurslagen van de partij.

Terug naar destijds, naar 40 jaar geleden. Toen Gerrit en ik eind 1979 in Almere kwamen wonen, gingen we op zoek naar manieren om aansluiting te vinden. Almere telde toen 5.000 inwoners en was echt een dorp. Contact maken ging gemakkelijk. Zelf had ik in Zwolle in het afdelingsbestuur gezeten en was ik actief geweest bij de Rooie Vrouwen. In Almere begon ik met een bezoek aan de Vrouw In. Daar ontmoette ik Ineke van Aalderen en via haar en Peter de Jonge kwamen wij in contact met de PvdA. Ik herinner me de ledenvergaderingen en 1-meivieringen in de Bijenkorf. Al snel stond de stencilmachine voor Roodschrift bij ons op zolder en zat Gerrit in het afdelingsbestuur. Zelf benutte ik mijn Zwolse ervaring in de kandidatencommissie.

Een eerste ontmoeting met Almeerse Rooie Vrouwen vond plaats in de huiskamer van Sylvia Rienks. Zij was toen al betrokken bij de Adviesraad. Bij Sylvia achter het huis hebben we een spandoek gemaakt. Ruud Lubbers kwam bij het CDA Almere op bezoek en wij wilden daar aandacht vragen voor het recht op abortus. Het was de tijd van de VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) en in de PvdA de Politieke Scholingscursus voor Vrouwen. Die laatste had ik in Zwolle gevolgd en heb ik vervolgens in Almere helpen organiseren. Inspiratie haalden we op het scholingsinstituut van de PvdA-vrouwen De ‘Born’.

Ik herinner me nog drie andere acties van de Rooie Vrouwen:

  • We schreven een brief aan het kabinet, waarin we pleitten voor een kinderdagverblijf in Almere. Kinderopvang was voorwaarde voor arbeidsparticipatie van vrouwen en moest wat ons betreft een basisvoorziening worden. Dat was de aanloop tot kinderdagverblijf Tummetot, met Annet Schaeffer als bestuurslid. Een paar jaar later kreeg de kinderopvang in Almere de wind mee, doordat een aantal mannen in onze gemeenteraadsfractie voor het eerst vader werd!
  • Bij staatssecretaris Ginjaar-Maas (Onderwijs) drongen we erop aan dat het vak Verzorging opgenomen werd in de Basisvorming. Wij vonden het belangrijk dat zowel jongens als meisjes op school kennis maakten het huishoudelijke – en kinderverzorging. Dat moest een voorbereiding zijn op gelijke verdeling van werk- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Wij verzetten ons tegen de uitspraak van de staatssecretaris dat je dat maar van je moeder moest leren.
  • In Almere vroegen we om aanstelling van vrouwelijke huisartsen als bijdrage aan een betere gezondheidszorg. André Tierie en Rob Schaeffer verdienen veel credits voor de opzet van de Almeerse gezondheidszorg, maar met Johanna Haanstra en Thea Schuurman hadden we ook twee vrouwen in huis met grote en langdurige invloed op deze zorg.

En natuurlijk waren de Almeerse Rooie Vrouwen actief als het ging om ledenvergaderingen, verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en landelijke congressen van partij en Rooie Vrouwen. Hillie Ensink en Ria Lanjouw kwamen in het afdelingsbestuur en Laura Bouwmeester in Provinciale Staten. In de gemeenteraadsperiode 1986-1990 telde de PvdA-fractie 5 vrouwen: Sylvia Rienks, Johanna Haanstra, Ida Keemink, Thea Schuurman en ondergetekende. In de periode 1990-1994 kwamen de vrouwelijke raadsleden bijeen om voor gezamenlijke belangen de krachten te bundelen. De PvdA-vrouwen namen daartoe het initiatief. In die periode bood ik namens de fractie aan wethouder Wim Trieler de nota “Onderwijs en Emancipatie” aan. Als vervolg hierop kregen de herintreding van vrouwelijke leerkrachten aandacht en het benoemen van vrouwelijke schooldirecteuren prioriteit. En verder probeerden we als Rooie Vrouwen bestuursleden te leverden voor de vele, nieuw op te zetten, voorzieningen.

Annelies Boode-Groot Nibbelink, december 2017


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page